Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η “Πολιτική”) που καθορίζεται παρακάτω θα διέπει την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται ή υποβάλλονται, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα https://www.polarthousing.com («Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος») ανεξαρτήτως από που την επισκέπτεστε.

1.2 Η Ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργείται από την εταιρεία Polart Housing Development & Construction Ltd με αρ. εγγραφής HE340382 , και διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου στην οδό Σταυρού 79 (γραφείο 101), Στρόβολος, 2035, Λευκωσία, Κύπρος («εμείς», «εμάς», «μας»).

1.3 Διαβάστε προσεκτικά αυτή την Πολιτική. Υποβάλλοντας την αποδοχή σας στις σχετικές ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, θεωρείται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, συμφωνήσει και συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

1.4 Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μαζί με οποιαδήποτε άλλη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή δίκαιης επεξεργασίας που δυνατόν να παρέχουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για εσάς, έτσι ώστε να γνωρίζετε πλήρως τον τρόπο και τον λόγο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα. Η παρούσα πολιτική, συμπληρώνει άλλες ειδοποιήσεις και πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν αποσκοπεί στην αντικατάστασή τους.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
1.5 Εμείς ενεργούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Σημειώνεται όμως ότι, οποιεσδήποτε πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) που υποβάλλονται στην Ιστοσελίδα από ένα χρήστη, θα τυγχάνουν επεξεργασίας από τους εξωτερικούς μας πάροχους υπηρεσιών αναφορικά με υπηρεσίες πληροφορικής για την λειτουργία της ιστοσελίδας, οι οποίοι θα χειριστούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών τους σε εμάς και μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που μας επιτρέπει ο νόμος. Παρακάτω παραθέτουμε, σε μορφή πίνακα, περιγραφή όλων των τρόπων με τους οποίους σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τις νομικές βάσεις στις οποίες στηρίζουμε την επεξεργασία καθώς και την περίοδο διατήρησης τους. Προσδιορίσαμε επίσης τα έννομα μας συμφέροντα όπου το θεωρήσαμε αναγκαίο.

Σημειώνεται ότι, δυνατόν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι σε πέραν της μιας νομικής βάσης αναλόγως με το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν χρειάζεστε λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκεκριμένη νομική βάση στην οποία βασιζόμαστε για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου αναφέρονται πέραν της μίας νομικής βάσης στον παρακάτω πίνακα.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι ευλόγως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, κανονιστικών, φορολογικών, λογιστικών ή άλλων απαιτήσεων πληροφόρησης. Δυνατόν να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση καταγγελίας ή αν πιστεύουμε εύλογα ότι υπάρχει πιθανότητα άσκησης νομικής διαδικασίας μεταξύ μας.

Για να προσδιορίσουμε την περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε τον αριθμό, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο ζημιάς από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν μπορούμε να επιτύχουμε τους σκοπούς μας με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές, κανονιστικές, φορολογικές, λογιστικές ή άλλες απαιτήσεις πληροφόρησης.

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όνομα
Επώνυμο
Αριθμός τηλεφώνου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Επαρχία
Είδος προϊόντος για το οποίο ζητείται προσφορά
Περιεχόμενο κειμένου επικοινωνίας

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Χρήστης ιστοσελίδας

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
1) για να λάβουμε μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,

2) για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για ανταπόκριση στο αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων για απάντηση στην επικοινωνία και παροχή πληροφοριών ή προσφοράς σε χρήστη της ιστοσελίδας

3) για την εκτέλεση της συμφωνίας σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς

4) για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε για παροχή υπηρεσιών/προϊόντων

5) για συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

1) Σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τα δεδομένα διαγράφονται 6 μήνες μετά την ημερομηνία απόρριψης.

2) Σε περίπτωση μη απάντησης τα δεδομένα διαγράφονται 6 μήνες μετά την αποστολή της προσφοράς.

3) Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς τα δεδομένα διαγράφονται 10 έτη μετά την ημερομηνία εξόφλησης οποιασδήποτε οικονομικής εκκρεμότητας μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη εκτός εάν η διατήρηση τους είναι αναγκαία βάσει νομικής υποχρέωσης ή βάσει Δικαστικού Διατάγματος ή με σκοπό τη χρήση τους σε εκκρεμούσα ή επαπειλούμενη Δικαστική ή άλλη διαδικασία μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη ή με σκοπό την προστασία των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

Μάρκετινγκ
Σκοπός μας είναι να σας προσφέρουμε επιλογή αναφορικά με τη χρήση προσωπικών δεδομένων, ιδίως όσον αφορά το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση.

Μάρκετινγκ από τρίτους

Θα λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας πριν να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.

Opting out
Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς ή από τρίτους να σταματήσουν να επικοινωνούν μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή.

Cookies
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) ούτως ώστε να εμποδίζει όλα ή ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης, ή να σας ειδοποιεί όταν οι ιστοτόποι ορίζουν ή έχουν πρόσβαση στα cookies. Αν απενεργοποιήσετε ή εμποδίσετε τα cookies, ορισμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου μπορεί να μην είναι προσβάσιμα ή να μην λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να δείτε την πολιτική cookies πιο κάτω.

Αλλαγή σκοπού
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν ευλόγως θεωρούμε ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για άλλο σκοπό και ότι ο σκοπός αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό.

Εάν επιθυμείτε να σας εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η επεξεργασία για το νέο σκοπό είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, επικοινωνήστε μαζί μας.

Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μη σχετιζόμενο σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε.

Σημειώνεται ότι, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, όταν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Επίσης, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μοιράζουμε Συγκεντρωτικά Δεδομένα όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα για οποιοδήποτε σκοπό. Συγκεντρωτικά Δεδομένα δυνατόν να πηγάζουν από τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, δεδομένου ότι αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας. Για παράδειγμα, μπορούμε να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα χρήσης σας για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη λειτουργία του ιστότοπου. Ωστόσο, εάν συνδυάσουμε ή συνδέσουμε Συγκεντρωτικά Δεδομένα με τα προσωπικά σας δεδομένα, έτσι ώστε να είστε ταυτοποιήσιμοι άμεσα ή έμμεσα, θεωρούμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως προσωπικά δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Δεν συλλέγουμε καμία ειδική κατηγορία προσωπικών σας δεδομένων (αυτά περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητά σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, τη σεξουαλική ζωή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές απόψεις, εάν είσαστε μέρος συνδικαλιστικής οργάνωσης, τις πληροφορίες σχετικές με την υγεία σας και τα γενετικά και βιομετρικά σας δεδομένα). Επίσης, δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Αν αρνηθείτε να μας δώσετε προσωπικά δεδομένα
Σε περίπτωση που χρειάζεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα βάσει του νόμου ή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που έχουμε μαζί σας, και δεν παρέχετε αυτά τα δεδομένα όταν σας ζητηθεί, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τη σύμβαση που έχουμε ή προσπαθούμε να συνάψουμε μαζί σας (για παράδειγμα, να σας παρέχουμε προϊόντα ή υπηρεσίες). Σε αυτή την περίπτωση, ίσως χρειαστεί να ακυρώσουμε ένα προϊόν ή υπηρεσία που έχουμε μαζί μας, αλλά θα σας ειδοποιήσουμε.

3. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων από και για εσάς, μεταξύ άλλων μέσω:

Άμεση επικοινωνία: Δυνατόν να μας δώσετε τα στοιχεία σας όπως όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, email επικοινωνώντας μαζί μας ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς, ηλεκτρονικώς ή με άλλο τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

Αυτοματοποιημένες τεχνολογίες ή επικοινωνία: Καθώς επικοινωνείτε με τον ιστότοπό μας, θα συλλέγουμε αυτόματα τεχνικά δεδομένα σχετικά με τον εξοπλισμό και τις ενέργειες περιήγησης. Συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιώντας cookies. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική cookies πιο κάτω.

Τρίτα μέρη ή δημόσιες πηγές: Θα λάβουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς από διάφορους τρίτους όπως για παράδειγμα από παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης

4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δυνατόν να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εαν επιλέξουμε να πωλήσουμε, να μεταφέρουμε ή να συγχωνεύσουμε τμήματα της επιχείρησής μας ή τα περιουσιακά μας στοιχεία. Εναλλακτικά, ενδέχεται να επιδιώξουμε την απόκτηση άλλων επιχειρήσεων ή τη συγχώνευσή τους. Εάν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης μας αλλάξει, τότε οι νέοι ιδιοκτήτες δυνατόν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα με τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται σε αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Σε περίπτωση που μεταφέρουμε τα δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ, διασφαλίζουμε ότι παρέχεται παρόμοιος βαθμός προστασίας, αφού χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες συμβάσεις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες παρέχουν στα προσωπικά σας δεδομένα, την ίδια προστασία που έχει στην Ευρώπη.
Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιούμε κατά την μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΕΟΧ.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε τυχόν απώλεια, αλλαγή, αποκάλυψη, χρήση ή πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους, συμβασιούχους και άλλους τρίτους που πρέπει να τα γνωρίζουν. Θα επεξεργαστούν μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες μας και θα υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε εσάς καθώς και την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για οποιαδήποτε παραβίαση όπου είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Διατηρούμε το δικαίωμά, κατά την απόλυτη κρίση μας, να προβούμε σε αλλαγές σε οποιοδήποτε μέρος αυτής της Πολιτικής. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτής της Πολιτικής, θα δημοσιεύσουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα μας και θα σας ειδοποιήσουμε ζητώντας την αποδοχή της τροποποιημένης Πολιτικής.

8. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Η παρούσα Ιστοσελίδα δυνατόν να περιλαμβάνει συνδέσμους σε ιστότοπους, προσθήκες και εφαρμογές τρίτων. Κάνοντας κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους ή ενεργοποιώντας αυτές τις συνδέσεις ενδέχεται να επιτρέπεται σε τρίτους να συλλέγουν ή να μοιράζονται δεδομένα σχετικά με εσάς. Δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές προσωπικών δεδομένων τους. Όταν εγκαταλείπετε τον ιστότοπο μας, σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

9. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
Εάν αυτή η Πολιτική ή οποιοδήποτε τμήμα της θεωρηθεί παράνομο, άκυρο ή άλλως μη εφαρμόσιμο σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε χώρας στην οποία η παρούσα Πολιτική ισχύει, τότε στο βαθμό που θεωρείται παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, θα θεωρείται ότι στη χώρα αυτή έχει διαχωριστεί και διαγραφεί το μέρος το οποίο είναι παράνομο και οι υπόλοιποι όροι της Πολιτικής αυτής θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα εξακολουθούν να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί στη χώρα αυτή.

10. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της Πολιτικής που προκαλείται από περιστάσεις πέραν από τον εύλογο έλεγχο μας.

11. ΆΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ
Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται στο ευρύ κοινό και δεν έχει σχεδιαστεί ούτε προορίζεται για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών. Τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να παρέχουν προσωπικά δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο. Ζητάμε από τους γονείς να εποπτεύουν τα παιδιά τους ενώ αυτά είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

• Αν θα υποβάλετε ή έχετε υποβάλει, προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς μέσω της Ιστοσελίδας, τότε έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

• Μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που μας δώσατε για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

• Μπορείτε να μας αποστείλετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αιτήματα ανά πάσα στιγμή:

– Αίτημα να διαγράψουμε οριστικά όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας.

– Αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε στα αρχεία μας και να ζητήσετε από εμάς να σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.

– Αίτημα να σας παράσχουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία μας, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.

– Αίτημα για ενημέρωση ή διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία μας.

– Αίτημα να στείλουμε σε άλλο πρόσωπο της επιλογής σας, αντίγραφο όλων ή ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία μας.

– Αίτημα να περιορίσουμε την επεξεργασία στα προσωπικά σας δεδομένα ή να σταματήσουμε κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

– Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, θα μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας μαζί μας εδώ https://www.polarthousing.com/contact-us

• Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ωστόσο θα εκτιμούσαμε την πιθανότητα να μπορούσαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε σας ανησυχία πριν την υποβολή καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

• Ανά πάσα στιγμή μετά που θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε με το να επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα μας ή επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά ή γραπτώς χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Λάβετε υπόψη ότι εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης βάσει της μεταξύ μας σύμβασης ή για επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή για επεξεργασία που είναι απαραίτητη για να προστατέψει τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει η εταιρεία μας, τότε θα εξετάσουμε το αίτημά σας υπό το πρίσμα της αναγκαιότητας να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας και την επίδραση στην ικανότητά μας να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας εντός των ορίων που θέτει η σύμβαση μεταξύ μας, η σχετική νομοθεσία και τα έννομα συμφέροντα μας.

Για την εξέταση αιτήματος ή ειδοποίησης για παραβίαση δεδομένων ή ανάκληση συγκατάθεσης θα ζητούμε απόδειξη ότι το πρόσωπο που υποβάλλει το αίτημα ή την ειδοποίηση ή την ανάκληση είναι το ίδιο με το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, ή ότι το αίτημα υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του. Τα προσωπικά δεδομένα που θα τύχουν επεξεργασίας για σκοπούς υποβολής, εξέτασης και ανταπόκρισης σε τέτοιο αίτημα ή ειδοποίηση για παραβίαση δεδομένων ή ανάκληση συγκατάθεσης, θα διατηρηθούν για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία οριστικοποίησης οποιασδήποτε διαδικασίας σχετίζεται με αυτά, ή για περίοδο τριών μηνών μετά την ημερομηνία λήξης της αρχικής περιόδου διατήρησης, όποια χρονική περίοδος είναι μεγαλύτερη.

Η εποπτική αρχή στην Κύπρο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

Γραφείο του Επιτρόπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Διεύθυνση:Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία Κύπρος ή T.K. 23378, 1682 Λευκωσία Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22818456
Φαξ:: +357 22304565
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:: commissioner@dataprotection.gov.cy

Πολιτική Cookies
Σημείωση: Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα Cookies
Τα Cookies είναι αρχεία που περιέχουν μικρές πληροφορίες οι οποίες κατεβαίνουν στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, τα Cookies αποστέλλονται πίσω στην αρχική ιστοσελίδα σε κάθε επόμενη σας επίσκεψη ή σε άλλη ιστοσελίδα η οποία αναγνωρίζει αυτά τα Cookies.

Αν δεν αποδέχεστε τη χρήση Cookies, απενεργοποιήστε τα, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε τα Cookies από την ιστοσελίδα μας να μην μπορούν να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας (browser) για να αποκλείσετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των βασικών Cookies), ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλα ή σε ορισμένα μέρη του ιστότοπου μας.

Κατηγορίες cookies:

Απολύτως απαραίτητα Cookies: Αυτά είναι cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας μας, να χρησιμοποιήσετε καλάθι παραγγελιών ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ηλεκτρονικής χρέωσης.

Cookies ανάλυσης/επίδοσης: Αυτά επιτρέπουν σε μας να αναγνωρίσουμε και να μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών και να δούμε πώς μετακινούνται οι επισκέπτες γύρω από τον ιστότοπο μας όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπος μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.

Cookies λειτουργικότητας: Αυτά χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίσουν όταν επιστρέφετε στον ιστότοπο μας. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας για τα γούστα σας, να σας υποδεχτούμε με το όνομα και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την επιλογή της γλώσσας ή της περιοχής σας).

Cookies Στόχευσης: Αυτά τα cookies καταγράφουν την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί και τους συνδέσμους που ακολουθήσατε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να κάνουμε τον ιστότοπο μας και τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε αυτόν πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για το σκοπό αυτό.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@polarthousing.com

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε την Πολιτική Απορρήτου. Ωστόσο, θα δημοσιεύουμε τυχόν αλλαγές σε αυτή τη σελίδα.

Την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης: Δευτέρα 03 Ιανουαρίου 2022

Polart Housing Developing And Construction LTD

 

Compare listings

Compare